کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

چالش های حکمرانی آب در ایران 

26 تير 1400 ساعت 8:36

ایران در منطقه ای با موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک قرار دارد ؛ در سال با بارش ۲۵۰ میلی متری در ایران مواجه هستیم و این شاخص یک سوم میانگین بارشهای جهانی است . قهر و آشتی طبیعت و وجود سیلاب ها خشکسالی ها مکرر در دهه‌های اخیر در کشور برکنار کاهش نزولات آسمانی چالش هایی برای منابع آبی کشور ایجاد کرده است.ایران در منطقه ای با موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک قرار دارد ؛ در سال با بارش ۲۵۰ میلی متری در ایران مواجه هستیم و این شاخص یک سوم میانگین بارشهای جهانی است . قهر و آشتی طبیعت و وجود سیلاب ها خشکسالی ها مکرر در دهه‌های اخیر در کشور برکنار کاهش نزولات آسمانی چالش هایی برای منابع آبی کشور ایجاد کرده است.

افزایش شهرنشینی؛ عدم مدیریت درست در حکمرانی آب و همچنین مصرف بی رویه و روش های غلط کشاورزی با آبیاری های غرق آبی و سیاست های غلط سد سازی از جمله عواملی است که در کنار کمبود نزولات آسمانی و تشنگی منطقه افزوده است.

پایین بودن ظرفیت های سرمایه گذاری جدید و همچنین مدیریت نابسامان منابع آبی؛ کارکرد حکمرانی آب را در منطقه کم آب جغرافیایی ایران به وضوح نشان می دهد.

 اتخاذ تصمیمات و روشهای درست زیست محیطی با استفاده از مدیریت های جدید جهانی منابع آبی و به کار بستن آنها و اتخاذ از الزامات اجرایی برای استفاده بهینه از منابع آبی و همچنین جانمایی صنایع و شرکت های تولیدی در مناطق کم آب و  تولید محصولات کشاورزی آب بر عدم توجه به این روش های نوین مدیریت آبی باعث به وجود آمدن شرایط بحرانی آب در کشور شده است.

حفاظت از منابع زیرزمینی و کنترل برداشت‌های غیرمجاز و نظارت بر میزان بهره برداری آب موضوعی است که همه کشورهای دنیا آن تاکید می‌کنند حتی کشورهای پر آب و دارای منابع غنی آبی نیز بر استفاده درست از آب به عنوان بزرگترین سرمایه بشریت دقت ویژه‌ای دارند.

کمبود منابع آبی و بی‌آبی های اخیر این هشدار را دوباره به تصمیم گیران و متولیان می دهد با پذیرش اینکه در دهه گذشته در اجرای سیاستهای حفاظت زیست محیطی و منابع آبی دچار انحرافاتی بوده این روش های جدید مدیریت آب را اتخاذ کنند و دولت جدید آقای رئیسی باید یکی از اولویت‌های خود را در استفاده از نظریات نخبگان و دانشمندان حوزه های زیست محیط و مدیریت منابع آبی متمرکز کند تا زنجیره غذایی تولید و کشاورزی که مستقیماً با اقتصاد مولد کشور در ارتباط است دچار مخاطره نشود.

ایران پیش از آنکه تشنه بی‌آبی باشد تشنه مدیریت درست منابع آبی است!
داود اسدی 

۲۵ تیر ۱۴۰۰


کد مطلب: 437

آدرس مطلب :
http://www.sedayesanatgar.ir/news/437/چالش-های-حکمرانی-آب-ایران

صدای صنعتگر
  http://www.sedayesanatgar.ir